Gebruiksvoorwaarden website en privacy verklaring

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (‘de Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Vrienden van het Sophia en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (samen: de ‘Sophia Stichtingen’), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’).

Privacy Beleid

De Sophia Stichtingen verwerken de door u aan de Sophia Stichtingen verstrekte gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van verwerking persoonsgebonden gegevens

De Sophia Stichtingen leggen alleen die gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) welke nodig zijn ter uitvoering van het donateurschap, verwerking van een eenmalige gift, of afwikkeling van overige begunstigingen.

Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan:

Stichting Vrienden van het Sophia, Antwoordnummer 3132, 3000 WB, Rotterdam, of via info@vriendensophia.nl.

Als u onze digitale nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen kunt u uzelf eenvoudig uitschrijven door middel van een link onderaan de nieuwsbrief.


Persoonsgebonden gegevens

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze dienstverleners vertrouwelijk behandeld. Met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, sluiten de Sophia Stichtingen een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de bepalingen van de AVG.


Gegevens inzien, of verwijderen; bewaartermijn

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Het verzoek kan ingediend worden per brief of email, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zie hierboven voor de betreffende adressen.

Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Adreswijzigingen en andere correcties

Voor adreswijzigingen en andere correcties, of het laten verwijderen van uw gegevens, kunt u een email sturen naar info@vriendensophia.nl of contact opnemen met ons algemene telefoonnummer (010) 703 67 50 . Wij zullen uw identiteit dan verifiëren aan de hand van enkele vragen.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens; cookies

Voor de meting van webstatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. Ook wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Beveiliging

De Sophia Stichtingen dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Social media-platformen

Om aan u gerichte posts of advertenties te tonen, kan de Stichting Vrienden van het Sophia gebruik maken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook. U kunt uzelf afmelden voor advertenties bij Facebook via de privacy instellingen.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Sophia Stichtingen zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. De Sophia Stichtingen zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij de Sophia Stichtingen, tenzij anders vermeld.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Sophia Stichtingen.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer K.v.K.

Vestigingsadres:
Stichting Vrienden van het Sophia en Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Inschrijvingsnummer K.v.K.:

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds 41126788

Stichting Vrienden van Het Sophia 41134459